รายการแจ้งซ่อม อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
รายการแจ้งซ่อม
0
ดำเนินการไม่สำเร็จ
1
กำลังดำเนินการ
0
ดำเนินการเสร็จ
14
หมายเลขงาน ผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภท สถานะ รายละเอียด
#16 กรรฑิมา กิ่งแก้ว รพ.สต.หนองครก-ตายอย 22/01//2021 Software ดำเนินการเสร็จ
#15 นางสาวบุษราภรณ์ ศิลาวรรณ รพ.สต.ตาโม 04/01//2021 Software ดำเนินการเสร็จ
#13 นางสาวจันศรี รพ.สต.ปลาขาว 04/01//2021 Software ดำเนินการไม่สำเร็จ
#12 นางสาวนวลมัย พรหมรัตน์ รพ.สต.บุเปือย 04/01//2021 Software ดำเนินการเสร็จ
#11 นางสาวยุพิน ศรีทอง สสอ.น้ำยืน 14/12//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#10 ธิปนภา สสอ.น้ำยืน 04/12//2020 Hardware ดำเนินการเสร็จ
#9 สาคร ทองหนุน รพ.สต.บ้านกุดเชียงมุน 06/11//2020 Hardware ดำเนินการเสร็จ
#8 นางสาวศิริลักษ์ กนกหงษ์ สสอ.น้ำยืน 04/11//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#7 เบญจมาศ ลาธุลี รพ.สต.บ้านหนองครก-ตายอย 23/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#6 นวลลมัย พรมรัตน์ รพ.สต.บ้านบุเปือย 28/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ