รายการแจ้งซ่อม อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
รายการแจ้งซ่อม
0
ดำเนินการไม่สำเร็จ
1
กำลังดำเนินการ
0
ดำเนินการเสร็จ
14
หมายเลขงาน ผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภท สถานะ รายละเอียด
#5 ดวงจันทร์ สมพร รพ.สต.บ้านบุเปือย 27/10//2020 JHCIS ดำเนินการเสร็จ
#4 สุปราณี สีสวย รพ.สต.บ้านยางใหญ่ 28/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#3 สาคร ทองหนุน รพ.สต.บ้านกุดเชียงมุน 28/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#2 วิจิตรา ผิวบาง รพ.สต.บ้านปลาขาว 16/10//2020 Hardware ดำเนินการเสร็จ
#1 วิจิตรา ผิวบาง รพ.สต.บ้านปลาขาว 15/09//2020 Software ดำเนินการเสร็จ