รายการแจ้งซ่อม อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
รายการแจ้งซ่อม
0
ดำเนินการไม่สำเร็จ
1
กำลังดำเนินการ
0
ดำเนินการเสร็จ
8
หมายเลขงาน ผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภท สถานะ รายละเอียด
#9 สาคร ทองหนุน รพ.สต.บ้านกุดเชียงมุน 06/11//2020 Hardware ดำเนินการเสร็จ
#8 นางสาวศิริลักษ์ กนกหงษ์ สสอ.น้ำยืน 04/11//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#7 เบญจมาศ ลาธุลี รพ.สต.บ้านหนองครก-ตายอย 23/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#6 นวลลมัย พรมรัตน์ รพ.สต.บ้านบุเปือย 28/10//2020 Software ดำเนินการเสร็จ
#5 ดวงจันทร์ สมพร รพ.สต.บ้านบุเปือย 27/10//2020 JHCIS ดำเนินการเสร็จ